چکیده :

هدف این پژوهش بررسی نقش فناوری اطلاعات در آموزش مجازی است. پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات طی سال های اخیر، ابعاد مختلف زندگی بشری تحت تأثیر قرار داده است. با گسترش فناوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور، ابزارها و روش های آموزش نیز دچار تحول شده است؛ به گونه ای که افراد می توانند با استفاده از امکانات در دسترس به یادگیری بپردازند؛ بنابراین توسعه دوره های آموزش الکترونیکی به سرعت رشد و گسترش یافته و ضمن ارتقا کیفیت آموزش به یکی از محبوب ترین روش های آموزشی تبدیل شده است. در این مقاله به نقش فناوری های اطلاعات در آموزش الکترونیکی اشاره شده است. علاوه بر این چالش های پیشرو درزمینه آموزش الکترونیکی موردبررسی قرار گرفته است

کلید واژگان :

فناوری اطلاعات، یادگیری و آموزش الکترونیکی ، مدیریت فناوری اطلاعاتارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک