چکیده :

هدف پژوهش حاضر، بررسی عملکرد ارزشیابی توصیفی معلمان پایههاي دوم و سوم ابتدایی بر اساس دیدگاه مدیران مدارس و کارپوشههاي دانشآموزان شهر جوانرود در استان کرمانشاه به تفکیک جنسیت بود. جامعه آماري پژوهش شامل 31نفر از مدیران مدارس و 1900مورد کارپوشه در سال تحصیلی 1392-93بود. حجم نمونه در مدیران با حجم جامعه آماري برابر، اما در کارپوشهها بر اساس جدول مورگان شامل 325مورد کارپوشه ) 163مورد پسر و 162مورد دختر( بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. ابزارهاي پژوهش، شامل پرسشنامه محقق ساخته سنجش دیدگاه مدیران و چکلیست محقق ساختهي ویژه سنجش محتویات کارپوشهها بود. براي تجزیهوتحلیل دادههاي پژوهش از شاخصهاي آماري گرایش مرکزي و آزمونهاي tتک گروهی و tمستقل استفاده گردید. سؤالات پژوهش شامل یک سؤال کلی بود که دو سؤال ویژه را در برمیگرفت. نتایج نشانداد که عملکرد ارزشیابی توصیفی معلمان پایههاي دوم و سوم بر اساس دیدگاه مدیران مدارس و کارپوشههاي دانشآموزان دوره ابتدایی شهر جوانرود به میزان بسیار خوبی ) 71درصد( موفق بوده است. همچنین در ارزشیابی عملکرد معلمان، بین میانگین دیدگاههاي مدیران زن و مرد مدارس ابتدایی تفاوتی وجود نداشت و درنهایت، در استفاده از ابزارهاي همسال سنجی و اثر هنري، تفاوتی بین میانگین دختران و پسران مشاهده نشد،اما میانگین مشاهدهشدهي ابزارهاي مباحث درسی، خود سنجی، تکالیف نوشتنی، گزارش فعالیت، آزمون شناسایی، پروژهي گروهی و بازخورد توصیفی در پسران بیشتر از دختران و میانگین مشاهدهشدهي ابزارهاي واقعهنگاري، ابعاد رشد و پروژه فردي در دختران بیشتر از پسران بود

کلید واژگان :

ارزشیابی توصیفی، عملکرد معلمان، دیدگاه مدیران، کارپوشهي دانش آموزان، جنسیتارزش ریالی : 80000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک