چکیده :

زمینه و هدف: بازی در لغت به معنای فعالیتی برای سرگرمی است، و قمارباز شخصی است که به کرات به قمار کردن مشغول است و هدف اصلی وی، بردن پول و هر آنچه که دارای ارزش مالی و ریالی می باشد. با توجه به رشد تكنولوژي های رايانه اي و تحول اطلاعات و ارتباطات در فضای سایبری، تدوين قوانين و پیاده سازی روش های پیشگیری از جرم بسيار ضروري است. لذا هدف از تحقیق ارائه راهبردهایی برای پیشگیری وضعی از آسیب های فضای سایبری با اصلاح و تدوین قوانین مربوط است. روش تحقیق: تحقیق حاضر به روش توصیفی – تحلیلی به صورت کتابخانه ای و از طریق فیش برداری انجام یافته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد با پیشرفت تکنولوژی و وجود رایانه و گوشی های موبایل، بازی ها به صورت آنلاین در فضای سایبری صورت می گیرد که به مرور تبدیل به شرط بندی های اینترنتی شده است. بنابراین به استناد بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است. اما با توجه به وجود مشكلات در فراروي تدابيركيفري، سياست پيشگيري از وقوع اين جرايم، مناسب ترين تدابير سياست جنايي است. نتایج: با توجه یافته ها می توان عنوان نمود، قمار به عنوان یک آسیب اجتماعی درتمامی سطوح جامعه می تواند تسری پیدا کند. لذا فرهنگ سازی، آگاه سازی خانواده ها، تولید رسانه، بهره وری از ابزارهای امنیتی توسط بازیکنان این جرم، در اختیار داشتن نیروهای متخصص و غیره ازجمله عوامل موثر و کارآمد در حوزه پیشگیری محسوب می شود.

کلید واژگان :

سیاست جنایی، پیشگیری، قماربازی اینترنتی، پدافند سایبری.ارزش ریالی : 80000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک