چکیده :

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی چالش های پیش روی توسعه ساختار سازمانی به انجام رسیده است. بر اساس جمع بندی مطالعات پیشین و برپایه داده های بدست آمده از پیاده سازی تکنیک دلفی در میان خبرگان بیمه سلامت استان گیلان و خط مشی گذاران آن سازمان در این حوزه هشت چالش های حوزه پیچیدگی ساختار سازمان، چالش های حوزه رسمیت ساختار سازمان، چالش های حوزه تمرکز ساختار سازمان، چالش های مدیریتی، چالش های حوزه منابع انسان ، چالش های درون سازمان ، چالش های برون سازمانی وچالش های ارزشی به عنوان مولفه های اصلی چالش های پیش روی توسعه ساختار سازمانی شناسایی شدند. با بهره¬گیری از رویکرد سلسله مراتبی، ابتدا با استفاده از این روش درخت سلسله مراتب تشکیل گردید، سپس به بررسی گزینه‌های مورد بررسی با توجه به معیارهای پرداخته شد و پس از آن به بررسی معیارها بر مبنای تابع هدف پرداخته شد. با پیاده سازی نرم افزار اکسپرت چویس اولویت بندی گردید. نتایج بررسی های آماری نشان داد از دید خبرگان بیمه سلامت استان گیلان چالش های مدیریتی با ارزش 0.186 در رتبه اول مهمترین چالش های پیش روی توسعه ساختار سازمانی در بیمه سلامت استان گیلان قرار گرفته و در رتبه های بعدی اولویت چالش های حوزه پیچیدگی ساختار سازمان با ارزش 0.148 در رتبه دوم، چالش های حوزه منابع انسانی با ارزش 0.145 در رتبه سوم، چالش های ارزشی با ارزش 0.121 دررتبه چهارم، چالش های حوزه تمرکز ساختار سازمان با ارزش 0.113 در رتبه پنجم، چالش های حوزه رسمیت ساختار سازمان با ارزش 0.104 در رتبه ششم، چالش های درون سازمانی با ارزش 0.092 در رتبه هفتم و نهایتاً چالش های برون سازمانی با ارزش0.084 دررتبه هشتم و آخر اولویت بندی چالش های پیش روی توسعه ساختار سازمانی را در اختیار دارند، نرخ سازگاری 0.007 نیز در بازه مقبول قرار دارد. این نتایج می تواند تصمیم گیری های مدیران را متحول نموده و سبب برخی تغییرات در نگرش آنها گردد.

کلید واژگان :

چالش های توسعه ساختار سازمانی، وزن دهی چالش های پیش روی توسعه ساختار سازمانی، اولویت بندی چالش های پیش روی توسعه ساختار سازمانی، بیمه سلامت استان گیلانارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک