چکیده :

زمینه و هدف: عنایت به این که حقوق داخلی مقومات جرم سازمان یافته را به طور دقیق و جامع تبیین نکرده لذا واکاوی ماهیت جرم سازمان یافته با رویکردی فقهی به این تشکیلات در جهت متمایز نمودن اینگونه جرائم از سایر جرائم و چگونگی برخورد با آن جرائم بسیار حائز اهمیت است. روش تحقیق: یافته های پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به دست آمده و تلاش شده ابتدا ماهیت سازمان یافتگی جرم را مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد و آنگاه حرمت تشکیلاتی بودن اینگونه جرائم را از منظر فقهی جستجو نماید. یافته ها و نتیجه گیری: دستاورد پژوهشی نویسندگان این است که جرم سازمان یافته؛ عمل مجرمانه ی تشکیلاتی است که به صورت هدفمند و مستمر در جهت کسب منافع مادی صورت می گیرد که بر این اساس گروهی بودن، تبانی افراد، استمرار قابل ملاحظه فعالیت مجرمانه و کسب منافع مالی عناصر جرم سازمان یافته قلمداد می شود و نفس تشکیلات سازمان یافته بر اساس مبانی فقهی چون عقل، قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان و قاعده حرمت بر مق دمه حرام، تحریم و تجریم شناخته می شود.

کلید واژگان :

جرم سازمان یافته ، تشکیلات ، حرمت ، دلیل عقل ، اعانه بر اثم و عدوان ، مقدمه حرامارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک