چکیده :

سازمان‌ها از جمله عواملی هستند که تاثیر کبیری بر اقتصاد یک کشور دارند.سازمانه با تولید کالا و خدمات اشتغال زایی،جذب سرمایه و افزایش تولیدات داخلی به رشد و پیشرفت اقتصادی کشور کمک می‌کند. این تاثیر از طریق ارتباطات سازمانی،سیاست گذاری و مدیریت منابع مالی،انسانی و مادی صورت می گیرد.بنابراین در نظر داشتن نقش سازمان‌ها و تاثیرات آنها بر اقتصاد یک کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است.در مقاله حاضر به بررسی تاثیر سازمان‌های خصوصی و دولتی بر اقتصاد کشور می پردازیم.

کلید واژگان :

کسب و کار،سازمان،رشد اقتصادی،تجارتارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک