چکیده :

سازه های مهندسی قبل از راه اندازی آزمایش می شوند تا از استحکام کافی و ایمن بودن آن ها اطمینان حاصل شود. خطوط لوله از طول لوله های خطی ساخته می شوند که در سایت به هم جوش داده شده اند. هر بخش از لوله خط در آسیاب لوله با پر کردن لوله با آب و فشار دادن آب برای ایجاد تنش هوپ بالا در دیواره لوله آزمایش می شود. این "آزمایش هیدرولیک" استحکام و نشتی بودن هر طول لوله خط را نشان می دهد. این نوع "آزمایش فشار" نیز قبل از ورود به سرویس روی کل خط لوله انجام می-شود و از گاز یا آب به عنوان محیط فشار استفاده می کند. آزمایش در فشاری بالاتر از فشار کاری خط لوله پیشنهادی انجام می شود. یک آزمایش فشار موفق عدم نشت محصول یا تغییر شکل در خط لوله را تضمین می کند. این آزمایش ها را می توان هم بر روی خطوط لوله جدید (همه استانداردهای طراحی به این نوع آزمایش نیاز دارند) و هم در خطوط لوله در حین فرایند انجام داد. آزمایش خطوط در حال خدمت دشوار و پرهزینه است، زیرا مستلزم آن است که خط لوله از سرویس خارج شود، اما به اپراتورهای خط لوله اجازه می دهد تا وضعیت خطوط لوله خود را ارزیابی کنند.

کلید واژگان :

ایمنی خطوط لوله ، تست فشار ، روش های استاندارد تستارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک