چکیده :

استرس یک ی از عوامل تاثیر گذار بر روی دانش آموزان است که کمتر بدان پرداخته م یشود و طبیعت کار تحصیل و امتحان می دانند. ول ی دانش آموزانی هستند که به صورت طوالنی مدت تحت تاثیر استرس قرار میگیرند که بر سالمت روانی آنها تاثیر میگذارد و همچنین دانش آموزانی هست ند که به دلیل عدم کنترل استرس تاثیرات آن را روی ی ادگیری و نتایج امتحان مشاهده م ی کنند و علل عدم موفق یت را در فاکتور های یادگ یری جستجو می کنند. این پژوهش بر روی ۱۰۰ دانش آموز در رده سن ی ۱۶ تا ۱۸ سال یعن ی پایه متوسطه دوم انجام گرفت. در جهت بررسی علل و نتایج آن برآمده تا بررسی های الزم صورت پذیرد تا در جهت کاهش آن تالش هایی صورت گیرد

کلید واژگان :

استرس،یادگیری پ،پاسخ دهی به سوالات،سلامت روانیارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک