چکیده :

پیشرفت تحصیلی و رشد و پرورش دانش آموزان یکی از مهمترین دغدغه های نظام آموزش و پرورش در هر کشوری است و امروزه به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی نظامهای آموزشی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی ، به بررسی تأثیر روش تدریس یاران در یادگیری بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخته است . نتایج پژوهش بر آن دلالت دارد که الگوی تدریس یاران در یادگیری به عنوان زیر بنای الگوهای فعال مبتنی بر کارهای گروهی است . در این الگو دانش آموزان با استفاده از تعامل گروهی ، یکدیگر را در امر یاد گیری کمک می نمایند . این شیوه تدریس به صورت همیارانه نقش موثری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد .

کلید واژگان :

یاران در یادگیری ، پیشرفت تحصیلی ، تدریس ، آموزش ، دانش آموزانارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک