چکیده :

نیروی انسانی یکی از مهمترین سرمایه سازمانی محسوب می شوند که نقش کلیدی در پیشرفت یا عدم پیشرفت سازمان ایفا می کند. اما سوال مهمی که مطرح می شود این است که در مدیریت منابع انسانی چه نقشی در مدیریت بحران دارد؟ شواهد روزافزونی وجود دارد که نشان می دهد، رهبران و مدیران در هنگام مواجه با بحران سازمانی هر آنچه را درباره مدیریت منابع انسانی یاد گرفتهاند، به دست فراموشی می سپارند. این واقعا تعجب آور است؛ زیرا آنها باید برای ایجاد انگیزه در کارمندان و دریافت بهترین عملکرد از آنها، باید دقیقا عکس این روش را پیاده سازی کنند. توسعه سازمانی و استراتژیهای مشخص به منظور مدیریت افراد در زمان بحران سازمانی برای بقای شرکتها و پیشرفت بلند مدت آنها امری بسیار ضروری است. بیشتر سازمان از مشارکت دادن افراد در تصمیم گیری و متعهد نگهداشتن آنها به سازمان چشم پوشی میکنند، که این نوع روش برخورد و بی توجهی به کارمندان، باعث از بین رفتن تعهد کارمندان، کاهش انگیزه در آنها، از بین رفتن اعتماد آنها به سازمان و در نهایت منجر به ترک سازمان خواهد شد. مدیریت بحران، فرایند عملکرد برنامه ریزى مقامات دولتی و دستگاههاى اجرایی را تا بهبود اوضاع و رسیدن به سطح عادى مشخص میکند. سیستم جامع مدیریت بحران مخاطرات بالقوه و منابع موجود را ارزیابی کرده و طورى برنامه ریزى میکند که منابع موجود با مخاطرات موازنه داشته باشند و بتواند با استفاده از منابع موجود بحران را کنترل کند. ما در این مقاله تلاش کردیم تا به روش کتابخانه ای مروری بر نقش منابع انسانی در مدیریت بحران سازمانهای دولتی داشته باشیم.

کلید واژگان :

منابع انسانی، مدیریت، بحرانارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک