چکیده :

بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری در افزایش بهره وری کارمندان سازمان راهبرد نوینی است برای اطمینان از اینکه کارمندان فعالیت های خود را در جهت افزایش بهره وری سازمان انجام دهند..در این تحقیق ابتدا برای بررسی کیفیت زندگی کاری از مدل والتون استفاده شده است .جامعه آماری این تحقیق جهت بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری و تاثیر آن در بهره وری سازمان با مدل والتون را کلیه کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج که شامل 077 نفر هستند را تشکیل میدهد.جهت تعیین تعداد نمونه برای توزیع پرسشنامه در این تحقیق از جدول گرجسی مورگان که نمونه 842 نفری برای توزیع پرسشنامه توزیع شد که ازین مقدار 872 پرسشنامه قابل بررسی برگشت داده شد. داده ها از طریق پرسشنامه بسته به طیف لیکرت پنج گزینه ای و به روش مراجعه مستقیم به کارمندان و به شیوه ی خود گزارشی گرداوری شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها و تایید مدل،از روش مدلسازی معادلات و از نرم (CFA) و تحلیل عاملی تاییدی (SEM) ساختاری استفاده می شود. نتایج حاصل از SPSS و AMOS افزارهای تجزیه و تحلیل مسیر بر این اساس بودند که پس از تایید مدل,رابطه بین متغیرها در مدل بررسی شد و نتایج نشان داد که مدل کیفیت زندگی کاری از دیدگاه والتون بر متغیرهای تعهد)وفاداری( و رضایتمندی تاثیر مثبت دارد و این دو عامل مجموعا بر متغیر بهره وری تاثیر مثبت گذاشته است.

کلید واژگان :

کیفیت زندگی کاری ، تعهد، رضایتمندی ، مدل والتونارزش ریالی : 50000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک