لیست سوابق تحصیلی

مقطع رشته گرایش دانشگاه سال فراغت
کارشناسی
رشته حقوق
حقوق
دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب
1391
کارشناسی ارشد
رشته حقوق
تجارت بین الملل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
1394
کارشناسی ارشد
رشته حقوق
عمومی
دانشگاه کانکتیکات
1398
دانشجوی دکتری
رشته حقوق
نفت و گاز
دانشگاه تهران
1401