لیست آخرین مقالات

ردیف عنوان مقاله نوع مقاله سال وضعیت
1 The Role of Governmental Administration in the Corporate Social Responsibility پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC 2021 تائید شده
2 THE NATURE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND THE ROLE OF GOVERNMENT ADMINSTRATION IN IT مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها 2020 تائید شده
3 بررسی وظایف طرف عامل قراردادهای مشارکت در صنعت نفت و نظام حقوقی امریکا مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها 2020 تائید شده
4 Investigating the Policy of International Trading Companies of Iran in Using Letters of Credit پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC 2016 تائید شده
5 Iranian Oil and Gas Industry under International Sanctions and Mismanagement مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها 2015 تائید شده
6 The study of affections of MNCs and DF investment on LDCs مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها 2014 تائید شده
7 The Analyzation of Economical and Political Sanction Affections on Target Countries مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها 2014 تائید شده
8 The Analyzation of the Relationship between LDCs Environment and the WTO Regulations and Activities مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها 2014 تائید شده
9 the role and prospect of LDCs enviornment in the WTO regulations مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها 2014 تائید شده
10 اوپك، حقوق و سياست نفتي ايران در قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC 1400 تائید شده