لیست آخرین طرح های جشنواره ای

عنوان طرح جشنواره
دریافت رتبه پژوهشگر 2 از جشنواره پژوهشگران ایرانی جشنواره هاي داخلي (خوارزمي ، رازي ، فارابي، حسابي، ابن سينا، تقدیر از پژوهشگران ایرانی)