جستجو در پژوهشگران

ابراهیم قربانی

ابراهیم قربانی

دکتری
رشته حقوق

سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

دانشجوی دکتری
رشته مدیریت

لغو دوستی ارسال پیام
  پژوهشگر فرا برجسته
هادی شفیعی

هادی شفیعی

کارشناسی ارشد
رشته مدیریت

حمید آشنا

حمید آشنا

کارشناسی ارشد
رشته حقوق

محمد مهدی  داداشی چکان

محمد مهدی داداشی چکان

کارشناسی ارشد
رشته حقوق

سيد مصطفي كازروني

سيد مصطفي كازروني

دانشجوی دکتری
رشته حقوق

رامین باغچقی

رامین باغچقی

کارشناسی
رشته حسابداری

محمد مجدمی

محمد مجدمی

دانشجوی کارشناسی ارشد
رشته حقوق

نامشخص
نامشخص

غلامرضا یوسفی

غلامرضا یوسفی

کارشناسی ارشد
رشته مدیریت

آی دا دانش

آی دا دانش

کارشناسی ارشد
رشته مدیریت

حسین اسماعیل نسب

حسین اسماعیل نسب

دانشجوی دکتری
رشته حقوق

محمود گلستانی

محمود گلستانی

دانشجوی دکتری
رشته حقوق

عزیزاله پهلوانی

عزیزاله پهلوانی

کارشناسی ارشد
رشته کشاورزی

مهدی مظفری زاده

مهدی مظفری زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد
رشته جغرافیای سیاسی

جستجو در پژوهشگران