لیست سوابق کاری

محل کار سمت از سال تا سال
موسسه آموزشی و فرهنگی کیش ایر مدرس زبان انگلیسی و فرانسه 1392 1395
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر مدرس حقوق تجارت 1394 1395
هلدینگ ارزش آفرینان کردستان کارشناس حقوقی 1399 1399