چکیده :

این کتاب را محمدکاظم کاظمی نوشته است. چاپ اول آن را انتشارات سورۀ مهر در 350 صفحه و با قیمت4600 تومان در سال 1387 چاپ کرده است . عنوان کتاب از این بیت بیدل گرفته شده است: مژگان به کارخانۀ حیرت گشوده ایم در دست ما کلیدِ درِ باز داده اند (ص 9 ) این کتاب به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول که « کلید در باز » نام دارد، در مورد صور ابهام در شعر بیدل بحث می کند. مولف بعد از تنظیم فهرست دو صفحه ای از مطالب کتاب، با یک یادداشت پنج صفحه ای که در اصل به جای مقدمه نشسته است کتاب را شروع می کند و اذعان می کند که کتابِ حاضر، هر چند به ظاهر از دو پارۀ مسقتل تشکیل شده است ولی در باطن مرتبط هستند و بخش اول که بحثی دراز دامن دربارۀ ابهام و دشواریابیِ شعر بیدل می باشد در حقیقت مقدمه ای است برای شرح غزلهای بیدل و یا آن غزلهای شرح داده شده، کاربرد عملی نتایج بحث در شعر بیدل است. ( ص 9 ) کاظمی در مورد سبب تألیف کتاب خصوصاً بخش نخست کتاب چنین می نویسد: « در آغاز قرار بود صرفاً شرحی ذوقی بر چند غزل بیدل بنویسم و نامش را "در خانۀ آینه" بگذارم. ولی به نظرآمد که می توان در کنار آن، راهِ گشایشِ بسیاری از گره¬های شعر بیدل را نیز دریافت تا کار خوانندۀ علاقمند برای دیگر غزلها نیزسهل باشد».( ص10 ) چنین شد که مقدمه¬ای نسبتاً مفصّل دربارۀ صور ابهام و دشواریها در شعر بیدل فراهم آمد توأم با شواهد و مثالهایی که در این بیست سال یاداشت کرده بودم و این همه، خود رساله ای دیگر شده بود با عنوان "کلید در باز" ( ص 10 ) بخش اول کتاب یعنی « کلید در باز » که از صفحۀ(15 ) شروع می¬شود و در صفحۀ(177 ) خاتمه می یابد از هشت قسمت یا فصل ( تمهید، اندیشه و عرفان، تخیّل و نازک اندیشی، مضمون سازی و مضامین غریب، عوامل زبانی ابهام ، نارسایی های رسم الخط، نادرستی نُسَخ، پایانه)تشکیل شده است که ما در این جا به معرفی این قسمتها می پردازیم

کلید واژگان :

نقد و بررسی، غزل بیدل، کلید در باز، محمدکاظم کاظمی،ارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک