چکیده :

امروزه مسائل مربوط به حوزه مسکن روستایی به یک امر جهانی تبدیل‌شده و جوامع و کشورهای مختلف با مشکلات زیادی در این حوزه روبرو بوده و داشتن سرپناه مناسب و باکیفیت موضوعی است که همه کشورها را به‌نوعی، متناسب با شرایطشان، درگیر ساخته است. ازآنجاکه یکی از عوامل مهم در توسعه و عمران روستایی، مسکن پایدار می‌باشد ازاین‌رو شناخت ویژگی‌ها و تجزیه‌وتحلیل ابعاد و اجزای مختلف مسکن پایدار روستایی اهمیت خاصی دارد؛ بنابراین هدف از این پژوهش ارائه الگوریتم مناسب در جهت پایداری مسکن روستایی بر مبنای تحلیل اطلاعات متقابل در محدوده موردمطالعه می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی، روش مورداستفاده توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده­ها و اطلاعات از روش­های کتابخانه­ای و میدانی (­پرسشنامه و مشاهده) استفاده‌شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آزمون T تک نمونه‌ای و برای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص‌ها از روش­های تحلیل اطلاعات متقابل (روش‌های انتخاب ویژگی) با استفاده از امکانات برنامه‌نویسی در محیط نرم‌افزار MATLAB بهره گرفته‌شده است. جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوارهای واحدهای مسکونی مناطق روستایی دهستان پشته زیلایی می‌باشد که بالغ‌بر 1134 خانوار در نظر گرفته‌شده است. نتایج حاصل از طریق تجزیه‌وتحلیل‌های آماری در نرم‌افزار SPSS نشان می‌دهد که بعد اجتماعی دارای پایداری، بعد کالبدی و اقتصادی در شرایط تا حدودی پایدار و ابعاد زیست‌محیطی و معماری دارای ناپایدار می­باشد و همچنین نتایج حاصل از روش تحلیل اطلاعات متقابل نشان داد که بعد اجتماعی با وزن 323/1 بالاترین سطح تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را در بین شاخص‌ها در پایداری مسکن روستایی دارا می‌باشد.

کلید واژگان :

مسکن روستایی؛ منطق فازی؛ شاخص MI؛ استان کهگیلویه و بویراحمدارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک