چکیده :

امروزه یکی از مهم‌ترین مسائلی که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند، مسئله تروریسم است. بعد از سال 2004، میزان حوادث تروریستی در جهان به شدت افزایش یافته و هم‌اکنون نیز میزان این حوادث در سطح بالایی است. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر تروریسم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گروهی از این عوامل، متغیرهای اقتصادی اجتماعی (و جمعیتی) می‌باشند. بر این اساس، در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مربوط به 136 کشور جهان طی سال‌های 2018- 2004 و با استفاده از روش داده‌های پانل، عوامل اقتصادی اجتماعی (و جمعیتی) مؤثر بر وقوع حوادث تروریستی در جهان شناسایی و معنی‌داری آن‌ها از نظر آماری بررسی شدند. اهم نتایج این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (SGMM)، عبارتند از: الف. درآمد سرانه، اثر غیرخطی و به شکل U معکوس بر وقوع حوادث تروریستی داشته‌ است؛ که نشان می‌دهد وقوع حوادث تروریستی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نسبت به کشورهای با درآمد سرانه پایین و بالا، بیشتر است. ب. تورم، نابرابری درآمد و آموزش، اثر مثبت و معنادار و سرمایه‌گذاری و درجه بازبودن تجاری، اثر منفی و معنادار بر وقوع حوادث تروریستی داشته‌اند. ج. جمعیت اثر مثبت و معناداری بر وقوع حوادث تروریستی داشته‌ است؛ به این معنا که وقوع حوادث تروریستی در کشورهای پرجمعیت بیشتر است. د. در بین سایر متغیرهای اقتصادی اجتماعی (و جمعیتی)، متغیر مجازی کشورهای مسلمان، اثر مثبت و معنادار و بیکاری و شهرنشینی اثر بی‌معنا بر وقوع حوادث تروریستی داشته‌اند.

کلید واژگان :

تروریسم عوامل اقتصادی اجتماعی هزینه فرصت گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمیارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک