چکیده :

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان نقد و تامین مالی برون سازمانی بادر نظر گرفتن متغیر مداخله گر محدودیت مالی شرکت هاست. یا فته های پژوهش نشان می دهد که منابع تامین مالی به جریان نقد در شرکتهای با محدودیت مالی و شرکت های بدون محدودیت مالی حساس نیست

کلید واژگان :

جریان نقدی، حساسیت منابع تامین مالی و محدودیت مالی



ارزش ریالی : 250000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک