چکیده :

با عنایت به پایان پذیر بودن منابع نفتی، برنامه ریزان و دولتمردان کشور به این باور رسیده اند که توسعه صادرات غیر نفتی امری حیاتی میباشد. با توجه به روندجهانی شدن اقتصاد، توسعه ارتباطات و گسترش بازارها، نیاز به مدیریت بهره وری نیروی انسانی بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. مدیریت بهره وری نیروی انسانی در عصر حاضر به صورت بخشی از سیاست های رسمی و عوامل محیطی غیر رسمی جوامع مدرن تدوین شده است و به عنوان مزیت رقابتی باعث موفقیت، بهبود و کارآمدی امور اقتصادی جوامع می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مولفه های بهره وری نیروی انسانی بر توسعه صادرات تجهیزات اتوماسیون تجهیزات اتوماسیون برقی شهر تهران است و ازنوع توصیفی- پیمایشی میباشدو جامعه آماری 53 شرکت مطرح در صادرات تجهیزات اتوماسیون تجهیزات اتوماسیون برقی می باشند، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه )لیکرت(و داده ها با استفاده از نرم افزارSPSSوExcel مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. در تحلیل آماری ، اطلاعات در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفتند. اعتبار پرسشنامه از طریق آلفا کرونباخ با مقدار 53 %مورد تایید قرار گرفت و نتایج بدست آمده نشان داد که انگیزاننده های مدیریت بهره وری نیروی انسانی بر توسعه صادرات تجهیزات اتوماسیون تجهیزات اتوماسیون برقی تاثیر دارند و طبق آزمون فریدمن به ترتیب شامل عوامل مادی و سپس عوامل محیطی میباشند .

کلید واژگان :

مدیریت بهره وری نیروی انسانی، توسعه صادرات، مزیت رقابتی، صنعت تجهیزات اتوماسیون تجهیزات اتوماسیون برقیارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک