چکیده :

توسعهی اکوتوریسم در ابتدا نیازمند برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه است. برنامه ریزی توسعهی اکوتوریسم در دوران اخیر یکی از مباحث توسعه پایدار گردشگری و توسعهی منطقه ای در جهان بوده است. اکوتوریسم یا گردشگری طبیعت محور مسئولاند، چنانچه در راستای اهداف توسعدی پایدار حرکت نماید، رفاه جامعهی محلی را تضمین می کند، در همین راستا هدف این مقاله تعیین راهبردهای توسعه اکوتوریسم در شهرستان ماسال در غرب استان گیلان است. تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی توسعه ای است. نمونه آماری تحقیق شامل ۴۲ نفر از کارشناسان آشنا با موضوع در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بودهاند که به روش دلفی و در سه مرحله به تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در رابطه با وضعیت اکوتوریسم شهرستان اقدام کردهاند، برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و Lisrel x80 استفاده شده و برای تعیین روایی پرسشنامه از پانل متخصصان و مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه ی اول و برای تعیین پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ به میزان ۸۰۴/ د بهره گرفته شده است. سپس با استفاده از مدل های SWOT و QSPM به تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم شهرستان ماسال اقدام شده است یافتهها نشان می دهد استراتژی قابل اجرا برای این هدف، استراتژی محافظه کارانه با راهبردهای WO خواهد بود. واژگان کلیدی: راهبرد، اکوتوریسم پایدار، شهر کوچک، ماسال

کلید واژگان :

راهبرد، اکوتوریسم پایدار، شهر کوچک، ماسالارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک