چکیده :

هدف اصلی پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تأثیر رهبری توانمندساز بر رفتار ایمنی با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش و جو ایمنی کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان می باشد؛ لذا سؤال اصلی بدین صورت آیا رهبری توانمندساز بر رفتار ایمنی با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش و جو ایمنی کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان تاثیر دارد؟ پژوهش حاضر از نظر روش اجرا به صورت توصیفی-همبستگی و به لحاظ جمع آوری داده ها از نوع میدانی است که ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه می باشد. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان به تعداد 420 نفر بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 219 نفر تعیین شد. همچنین روش تصادفی ساده برای نمونه گیری استفاده گردید. درنهایت داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS22 و SMART PLS3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. قابل ذکر است که 6 فرضیه در این پژوهش مطرح گردید. نتایج نشان دادند که (1) رهبری توانمندساز بر جو ایمنی و تسهیم دانش کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان تأثیر دارد. (2) رهبری توانمندساز بر رفتار ایمنی کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان تأثیر ندارد. (3) جو ایمنی بر رفتار ایمنی کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان تأثیر دارد. (4) رهبری توانمندساز از طریق جو ایمنی و تسهیم دانش بر رفتار ایمنی کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان تأثیر دارد.

کلید واژگان :

رهبری توانمندساز، رفتار ایمنی، تسهیم دانش، جو ایمنیارزش ریالی : 150000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک