چکیده :

هدف این پژوهش الگوسازی مبتنی بر تحلیل پیوندیِ مزیتهای رقابتی اِلمانهای حسابداری سبز براساس تحلیل کیفی/تعاملی بود. لذا همسو با فرآیند انجام پژوهش، از طریق واکاویی محتوایی در متون پژوهش اقدام به شناسایی شاخصهای مرتبط با مزیتهای رقابتی حسابداری سبز توسط خبرگان پژوهش شد و سپس براساس تحلیل پیوندی که شامل تحلیل پیوندهای درونی و روابط بین پیوندها و تاثیرگذاری سیستمی پیوندها بود، اقدام به تعیین مهمترین عنصر ارتباطی بین محرکها و پیامدهای رقابتی ناشی از حسابداری سبز در سطح شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران گردید. در این پژوهش به منظور تعیین حدِ کفایت نظری پژوهش، پس از شناسایی مزیتهای رقابتی منتج از حسابداری سبز، با کمک 15نفر از متخصصان و خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاهی، تالش گردید از طریق تحلیل دلفی، شاخصهای شناسایی شده مورد ارزیابی قرار گیرند که طی دو مرحله از طریق میانگین، ضریب توافق و انحراف معیار مورد بررسی قرار گرفتند و از میان20 شاخص اولیه، سه شاخص حذف شد و 17 شاخص وارد فاز تحلیل تعاملی با مشارکت 23 نفر از مدیران شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران، شدند. در این مرحله پس از انجامِ تحلیل روابط بین پیوندها و تاثیرگذاری سیستمی، با شاخصهای تایید شده، آغاز گردیدند که نتایج در این بخش نشان داد محرک اولیه برای رسیدن به تاثیرگذاترین پیامدِ رقابتی حسابداری سبز، استانداردهای عملکردی شرکت در قبال اجتماع؛ تقویت ابعادِ فرهنگِ پاسخگویی و تطبیق قابلیتهای شرکت با استانداردهای بِروزِ حسابداری و حسابرسی است تا براین مبنا پیامدهای مهمی همچون مسئولیت پذیری اجتماعی؛ هزینه های نمایندگی و دریافت مزایای و تشویق های مالیاتی برای شرکتهای فعال در سطح رقابتی بازار سرمایه محیا گردد.

کلید واژگان :

مزیتهای رقابتی اِلمان حسابداری سبز؛ واکاویی نظری از متون؛ محرکها و پیامدهای سیستمی.ارزش ریالی : 150000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک