چکیده :

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر به‌کارگیری سیستم‌های کاربردی سازمانی در ایجاد همسویی خدمات بانک با فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت بانکداری بانک صادرات استان آذربایجان غربی انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث گردآوری اطلاعات، توصیفی و همبستگی و براساس مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد، روسای و مدیران شعب، رئیس دوایر و خدمات بانکی و بانکداران بانک صادرات استان آذربایجان غربی به تعداد 175و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 120 نفر برآورد و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب‌شد. داده هاي لازم به روش ميداني و با توزيع پرسشنامه صورت گرفته و براي آزمون فرضیه ها از روش تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) از طریق حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. براي تعيين روايي پرسشنامه از روش صوري و محتوايي و براي تعيين پايايي پرسشنامه از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شد و نتايج نشان داد كه اين پژوهش از روايي و پايايي بالايي برخوردار است. یافته های پژوهش نشان داد که مقدار آمارهT که مقدار آن (T ‐value=13.35) که از عدد 96/1 بزرگتر است در سـطح 95 درصـد و با توجه به ضريب مسير (438/0) تاثیر بکارگیری سیستم‌های کاربردی سازمانی در ایجاد همسویی خدمات بانک بر فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت بانکداری مثبت و معنی دار می باشد. آزمون فرضیه اصلی نشان داد به‌کارگیری سیستم‌های کاربردی سازمانی در ایجاد همسویی خدمات بانک با فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت بانکداری بانک صادرات استان آذربایجان غربی تأثیر دارد. بررسی و آزمون فرضیات فرعی نشان داد عوامل مرتبط با به‌کارگیری سیستم‌های کاربردی سازمانی با فناوری اطلاعات در سیستم مدیریت بانکداری بانک صادرات استان آذربایجان غربی تأثیر دارند.

کلید واژگان :

سیستم‌های کاربردی سازمانی، فناوری اطلاعات، خدمات بانکیارزش ریالی : 250000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک