چکیده :

با توجه به ویژگ ی های مهم دریای خزر به عنوان یکی از آلوده ترین اکوسیستم های آبی جهان و اثرات نامطلوب آلودگی آب بر این ویژگ ی ها ، تعیین خصوصیات فیزی کی ، شیمیایی و بیولوژیکی آبهای سواحل جنوبی دریای خزر در استان گ یالن ، شناسایی منابع آالینده آن و راههای کاهش آلودگی دریای خزر به عنوان اصلی ترین اهداف این مقاله مد نظر قرار دارند . بررسی های انجام شده از طریق مطالعه منابع ، جمع آوری اطالعات ، اندازه گ یری های میدانی و تجزیه و تحلیل آنها حکایت از آن دارد که کلیه رودخانه های ورودی به دریای خزر از مرداب رود در آستارا تا هچین رود در چابکسر آلوده می باشند. در این راستا سیاه رود و گوهر رود آلوده ترین رودخانه های استان گیالن به شمار می روند که همواره بار عظیمی از آالینده ها را وارد دریای خزر می نمایند . بسیاری از صنایع آالینده آب در استان نظیر چرم سازی رودبار ، روغن کشی گنجه رودبار ، چوکا ، کشتارگاه بندرانزلی ، ریسندگ ی و بافندگ ی فومنات ، چین ی سازی پارس ، نیکنوش ، زمزم ، فراورده های گوشتی گ یالن ،ریسندگی گ یالن ، دارویی سبحان ، ایران پوپلین و فیبر ایران فاضالبهای خود را به طور مستقیم و یا از طریق رودها و دیگر مجاری آبی وارد دریای خزر می کنند . آلودگ ی آب دریای خزر شامل آلودگی شیمیایی ) ناشی از انواع فاضالبها ، زباله ، مواد نفتی و مشتقات آن ( ، آلودگ ی میکروبی ) ناشی از فعالیتهای کشاورز ی و صنعتی ، پیشروی آب دریا ( و آلودگ ی فیزیکی ) ناشی از احداث پل ، سد و آبشار ،فرسایش خاک ، استفاده از پمپهای آب کشاورز ی و تاسیسات خنک کننده ، مواد رادیواکتی و ( می باشد . در حال حاضر ک یفیت آب دریای خزر و رودخانه های منتهی به آن چنان به وخامت گرائیده که برای استفاده انسانها و حیات آبزی ان مناسب نبوده و زی ان های بسیاری را نیز در پی دارد . متاسفانه مراکز اجتماعات عموما" در نقاطی قرار گرفته اند که بار آلودگی آنها به مراتب بیشتر از سایر نقاط است . هم اکنون بحث به خطر افتادن این اکوسیستم آبی بسیار مهم و پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی آن بصورت جدی مطرح می باشد .

کلید واژگان :

آلودگی آب دریای خزر، منابع آلایندهارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک