چکیده :

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط میان مولفه های چابکی سازمان با مولفه های نوآوری سازمان می باشد، با توجه به بررسی¬های انجام گرفته در بخش مرور ادبیات پیشینه تحقیقات مشابه، تعریف عملیاتی واژگان استخراج گردید و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی )شریفی و ژانگ 1999 ( و نوآوری سازمانی (امید و همکاران 2002 (، استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداره کل فناوری اطلاعات یکی از بانک های دولتی تشکیل می دهند، که با استفاده از فرمول کوکران 100 نفر به دست آمد. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی، از نوع نظرسنجی است که از لحاظ زمانی پژوهشی مقطعی به حساب می آید. روشهای آماری SPSS برای آزمون فرضیه های پژوهش، با استفاده از نرم افزار آماری تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام شده است. یافته ها: بین چابکی سازمانی و نوآوری سازمانی رابطه مستقیم معنادار وجود دارد. بین مولفه های چابکی سازمانی و نوآوری سازمانی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. بین مولفه های نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. نتيجه گيری: نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که به طورکلی بین چابکی سازمانی با نوآوری سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.

کلید واژگان :

چابکی سازمانی ، نوآوری سازمانی ،انعطاف پذیری سازمانی ،شایستگی ،سرعت ،قدرت پاسخگوییارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک