چکیده :

زمینه شکل گیری گرافیک به معنی امروزی آن پس از انقلاب صنعتی با نیاز به تبلیغات و بازاریابی و عرضه مناسب تولیدات جهت مصرف بیشتر آنها ایجاد شد و طراحی گرافیک از آغاز قرن بیستم بر اثر جنبشهای هنر مدرن و نیازهای ارتباطی در دوران دو جنگ جهانی متحول شد . طراحان گرافیک ، به ویژه در کشورهایی مانند سوئیس به ساختارهای واحدبندی شده که متکی بر نظامهای ریاضی بود ، روی آوردند و هدف ایجاد برنامه های بصری برای سازماندهی اطلاعات و پیام رسانی به وسیله تصویر مورد توجه طراحان قرار گرفت . امروزه با تحولات ایجاد شده در عکاسی ، نشر روی میزی و صنعت چاپ ،تصاویر ،نقش بسیار مهمی دارند. به گونه ای که برخی از دانش پژوهان می گویند از جهان کلمات و واژه ها ، به جهانی تصویر محور وارد شده ایم . کتاب گرافیک در صنعت نشر توسط دکتر کامران افشار مهاجر به نگارش در آمده است .در این کتاب محوریت اصلی مباحث پیرامون طراحی گرافیک ، حوزه های هنری وابسته به آن ، شرایط و استراتژی های تکنیکی وهنری حاکم بر آن قرار داده شده است . نویسنده این کتاب را در نه فصل با عناوین زیر ارائه داده است: -کاغذ مطبوعات - صنعت چاپ در مطبوعات - مبانی گرافیک - سرلوحه مطبوعات و نشانه های مطبوعاتی - صفحه آرایی در مطبوعات - تصویرسازی در مطبوعات - طنز تصویری در مطبوعات - عکس در مطبوعات - تبلیغات مطبوعاتی وی در شروع مباحث کتاب ، این نوشتار را تکامل یافته کتاب گرافیک مطبوعاتی معرفی می کند و موضوعات مطرح شده در آن رابا نگاهی نو نسبت به کتاب قبلی همراه با نکات و اطلاعات جدید، توصیف میکند.

کلید واژگان :

صنعت نشر -گرافیک - طراحیارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک