چکیده :

اين پژوهش باهدف بررسی تاثير بازاريابی داخلی و گردش شغلی بر بهره‌وری منابع انسانی با نقش ميانجی تعهد سازمانی انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردی بوده و با توجه به روش گردآوری داده‌ها، توصيفی ـ پيمايشی است. جامعه آماری پژوهش را كاركنان بيمه تأمين اجتماعی استان آذربايجان شرقی تشكيل داده‌اند. نمونه آماری پژوهش بر مبنای فرمول كوكران 285 نفر تعيين شد و شركت‌كنندگان با استفاده از روش نمونه‌گيری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد بوده كه روايی آن از طريق روايی محتوا (CVR و CVI ) و پايايی آن از طريق آلفای كرونباخ تأييد گرديد. براي تجزيه‌وتحليل داده‌های گردآوری‌شده از روش مدل‌يابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزارهای Smart PLS 3 و SPSS 23 استفاده گرديد. نتايج پژوهش نشان داد كه بازاريابی داخلی و گردش شغلی بر بهره‌وری منابع انسانی تأثير مثبت و معناداری دارند. همچنين تأثير غيرمستقيم بازاريابی داخلی و گردش شغلی بر بهره‌وری منابع انسانی از طريق متغير ميانجی تعهد سازمانی مورد تأييد قرار گرفت. بنابراين، بازاريابی داخلی و گردش شغلی می‌توانند عواملی مؤثر در جهت بهبود بهره‌وری منابع انسانی باشند.

کلید واژگان :

بازاريابی داخلی، بهره‌وری منابع انسانی، تعهد سازمانی، گردش شغلیارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک