چکیده :

در سالهای اخیرکاربرد سازه های ساخته شده از مواد مدرج تابعی،همچون تیرهاو صفحات ویاسازه هایی که میتوانندبه صورت تیر و یاصفحه مدلسازی شوند، در حوضه های نوین مهندسی رشد چشمگیری داشته است. با توجه به استفاده گسترده ایکه مواد مدرج تابعی در ساخت انواع تجهیزات نوین دارند، مطالعه روی ورقه اییکه دارای لایه های یاز جنس مواد متغیرتابعی میباشند، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در اغلب کاربردهای صنعتی،ورقه ای دایروی شکل، حلقوی و قطاعی نقش مهمی دارند. بنابراین،درک ویژگیهای تغییرشکل صفحات قطاعی برای طراحی منطقی آن از ارزش بالایی برخوردار است. بر این اساس، در تحقیق حاضردر گام نخست به بررسی مواد مدرج تابعی، سپس تئوری های مختلف صفحات و در آخر کاربرد صفحات قطاعی پرداخته گردید.

کلید واژگان :

مواد مدرج تابعی،صفحات قطاعی، ،تئوری صفحات



ارزش ریالی : 50000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک