چکیده :

فعالیت های فرهنگی و تربیتی در زندان و سرآمد این فعالیت ها، یعنی برپایی نماز در زندان، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. این نقش و جایگاه ویژه سبب می شود تا زندانی دوران تحمل حبس در زندان را به بطالت نگذرانده، بلکه با شرکت در نماز و برنامه های متعدد فرهنگی و تربیتی هم راستا با آن، خود را برای بازگشت سعادتمندانه به جامعه و آغوش گرم خانواده آماده سازد. در این راستا، اهمیت ویژة فعالیت های فرهنگی در اسناد بین المللی نظام زندانبانی و آیین-نامة سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی در نظام زندانبانی ایران مورد تاکید مکرر قرار گرفته است. در این نوشتار که به صورت توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به نگارش در آمده است ضمن نگاهی به این اسناد و آیین نامة اجرایی سازمان زندان ها، جایگاه نماز و فعالیت های فرهنگی در برنامة روزانه و امور داخلی زندان را بررسی نموده، اهمیت اجرای نماز جماعت در زندان و تاثیرات پخش صدای اذان در زندان را بیان خواهیم کرد. در بخش دیگر نوشتار، تاثیرات تربیتی قسمت های مختلف نماز را بر زندانیان بیان نموده، نقش نماز بر بخشش گناهان و نیز تاثیر نماز بر سلامت روان زندانیان و اثرات آن بر اصلاح و تربیت را با نگاهی ویژه به احادیث ائمة هدی(علیهم السلام) مورد کنکاش و تدقیق قرار خواهیم داد.

کلید واژگان :

نماز، فعالیت های فرهنگی و تربیتی، زندان، بازگشت سعادتمندانه.ارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک