چکیده :

نسخه خطّی قانون نظامیه در سال1270قمری، به قلم حسنعلی افشار به رشته تحریر در آمده است. نویسنده کتاب تلاش دارد تا با استفاده از روش ها و فنون رایج در مدارس نظامی اروپایی، قاعده و قانونی برای مدارس نظامی ایران تدوین نماید؛ از همین رو در بخش هایی از کتاب به بررسی آداب و شرایط مدرسه در باب اسکان، پوشاک و خوراک محصّلین و طریقه ریاست و نظارت بر مدرسه می پردازد. هم چنین در فصولی دیگر از کتاب ، تعداد نفرات پیاده نظام، سواره نظام و افواج توپ خانه، طریقه پرداخت و مبلغ حقوق سربازان و صاحب منصبان نظام و طریقه آرایش جنگی و اردوهای نظامی و حتّی چگونگی انتخاب و انتصاب صاحب منصبان برای پست های کلیدی مانند حکمرانی بر ایالات مرزی را بیان می دارد. مسأله¬ای که در این¬جا مطرح می¬شود این است که دلیل تدوین این کتاب چه بوده ؟ و میزان اثر گذاری آن در انتظام ساختار مدرسه نظامی در ایران تا چه حد می باشد؟ آن¬طور که از بررسی های صورت گرفته می توان فهمید هدف اصلی از تدوین این کتاب انتظام امور مربوط به مدارس نظامی و کاهش آشفتگی¬ و بی نظمی این مدارس بود و این کتاب اگر چه به صورت تام و کامل نتوانست مشکلات مدارس نظامی در ایران را حل کند لیکن شناخت بسیار جامعی از ساختار نوین آموزشی در مدارس معتبر نظامی جهان را برای متولیان امر به وجود آورد.

کلید واژگان :

قانون نظامیه ، حسنعلی افشار ، مدرسۀ نظامی ، ناصرالدین شاه.ارزش ریالی : 90000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک