چکیده :

مسألۀ ‌‌انتخاب‌ سبد‌ سرمایه‌گذاری‌‌ و‌‌بهینه‌سازی، یکی‌از‌موضوعات ‌‌مهم‌‌در‌حوزۀ‌ سرمایه‌گذاری ‌است. اگر‌ اطلاعاتی‌که ‌در‌جریان‌ بهینه‌سازی ‌سبد‌ سرمایه‌گذاری‌استفاده ‌شده‌اند،‌ دچار‌عدم‌ قطعیت‌های‌آماری‌و‌یا در ‌معرض‌نویز‌باشند، به ‌کارایی‌سبد‌ سرمایه‌گذاری‌لطمه ‌وارد‌می‌شود. طراحی‌سبد‌سرمایه‌گذاری‌به‌ عنوان یک ‌‌تصمیم‌گیری‌مهم‌‌و‌اساسی‌برای‌شرکت‌ها‌شناخته‌شده‌است. به‌همین‌دلیل‌انتخاب‌یک‌سبدی‌با‌نرخ‌بازده‌ی‌ بالا ‌و‌ریسک‌کنترل‌شده‌یکی‌از‌موضوعاتی‌است‌که‌مورد‌توجه‌بسیاری‌از‌محققان ‌قرار‌گرفته‌است.‌ هدف‌از ‌نگارش این‌‌‌‌مقاله‌‌کاربرد‌‌‌تحقیق‌در‌عملیات‌در‌بهینه‌سازی‌سبد‌‌سرمایه‌گذاری‌است،چالش‌هایی‌که‌امروزه‌بازارسرمایه‌با‌ آن‌روبروست‌شامل‌توسعه‌نیافتگی‌نهادهای‌مالی‌لازم‌برای‌فعالیت ‌بهینه‌بازار‌سرمایه، ‌ناکافی‌بودن‌ ‌تنوع‌ابزار‌ها مالی‌لازم‌برای‌‌توسعه‌بازار،‌مقررات‌و‌سازوکار‌اجرایی‌محدود‌کننده‌ برای‌‌جذب سرمایه‌گذاری‌خارجی‌و‌بسته‌ بودن‌‌بازار،‌‌ مشکلات‌ساختاری،‌ عمق‌ناچیز ‌بازار،‌‌ دارایی‌های‌غیرفعال‌‌ نهادهای‌‌دولتی، وجود ‌انحصارات ‌بزرگ‌‌‌در‌‌بازار‌‌نامطمئنی‌شاخص‌‌بورس‌‌و‌عدم‌‌جذب‌نقدینگی‌می‌باشد.‌با‌توجه‌به‌ تعریفی‌که‌از‌تحقیق‌در‌عملیات ‌را‌‌ داریم ‌‌‌می‌دانیم‌که‌تحقیق‌در‌عملیات‌‌با‌‌استفاده‌‌از‌روش‌هایی‌نظیر،‌‌ مدلسازی ‌ریاضی‌‌به ‌منظور‌تحلیل‌شرایط‌ پیچیده،به‌مدیران‌اجرایی‌توانایی‌اتخاذ‌تصمیم‌های‌‌مناسب‌تر‌و‌ایجاد‌‌ سیستم‌کار‌ا‌‌و‌‌ ثمر‌بخش‌‌ در‌مواردی‌ شامل‌ مجموعه‌‌داده‌های‌‌پیچیده،‌ درنظر‌گرفتن‌تمامی‌محدودیت‌ها‌‌ و‌شرایط‌‌ موجود،‌ پیش‌بینی‌دقیق ‌نتایج‌ و‌ارزیابی ‌ریسک و‌بکارگیری پیشرفته‌ترین روش‌ها و‌ابزارهای تصمیم‌گیری می‌باشد.

کلید واژگان :

بازار‌سرمایه، بهینه‌سازی، بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، تحقیق‌درعملیاتارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک