نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

کاربرد تحقیق در عملیات در بهینه سازی سبد سرمایه گذاری 1400/10/15 23:22:39

نویسندگان : سید کامران یگانگی محمد اسدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری