چکیده :

كوچينگ يا مربيگري يك رويكرد توسعهاي براي كار و تعامل با افراد ديگر است كه ميتواند در توسعهي قابليتهاي شخصي افراد و مهارتهاي آنها راه گشا باشد و به افراد كمك ميكند تا در مورد چالشهاي خود و انتخاب آگاهانه در مورد آينده بهتر تصميم بگيرند. مربيگري به افراد كمك ميكند تا براي ايجاد تغيير و بهبود اثربخشي خود احساس قدرت بيشتري داشته باشند. كوچينگ تحصيلي به يك مكالمهاي اشاره دارد كه به صورت اختصاصي و بين دو نفر انجام ميشود كه يك نفر كوچ تحصيلي و ديگري دانشآموز و يا دانشجويي است كه قصد دارد مهارتهاي خود را بهبود ببخشد تا در نهايت عملكرد بهتري در آينده داشته باشد. اين پژوهش با هدف بررسي كوچينگ تحصيلي و آموزشي و به روش توصيفي – تحليلي انجام گرفته است. يافتهها نشان ميدهد كوچهاي تحصيلي به دانشآموزان و دانشجويان كمك ميكنند تا زمان را مديريت كرده، هوشمندانه مطالعه كنند، براي آزمونهايشان برنامهريزي كنند و متناسب با سبك يادگيري شان براي آنها استراتژيهايي طراحي كنند.

کلید واژگان :

كوچينگ تحصيلي، مربيگري، آموزش، يادگيري، دانشآموزان.ارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک