چکیده :

امروز ساخت فرآیند ابزارها و تکنولوژی جدید برای زندگی شهرنشینی و ایجاد محیط های هوشمند برای انسان آینده و همینطور هوشمند سازی محل زندگی انسان موجب شده است تا ساختمان سازی و معماری به شکل مدرن و آینده سبز در سالم بودن محیط برای بقای نسل آینده از چالش های دولت ها باشد برای این منظور تکنولوژی به شکل پایدار برای نسل های اینده و هیمطورآرزوی انسان برای زندگی در فضای محیطی غیر از کره ی زمین محیا شود از این رو شرکت های بزرگ جهانی در چالش های فضای برای ایجاد یک شهر به شکل مدرن و حتی پسا مدرن می تواند پاسخ گو شود تکنولوژی مدرن و همینطور علم نانو با مطالعات تغییرات زیست محیطی و القاء های محیطی موجب کپی برداری در طبیعت و ساخت یک تکنولوژی جدید شود

کلید واژگان :

انسان آینده نگر، آینده سبز، انرژی سبز، نانوارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک