چکیده :

این پژوهش به بررسی مفاهیم توسعه پایدار،معماري پایدار وبومی وارائه نمونه اي کم آشناومتفاوت ولی درگیلان می پردازد.همچنین قابلیت ها،نیازها، (Spi Mazget) حائزاهمیت درمعماري بومی،بنام اسپی مزگت ضعف هاوشاخصه هاي این بناي کهن براي رسیدن به توسعه پایداربومی وروستائی وشهري رامورد بحث قرارمیدهد.توانمندي هاي این بناجهت توسعه وحفظ ارتباط هماهنگ وموزون انسان بامحیط ، محافظت ازتاریخ ، فرهنگ ، عدم هویت زدائی وهمشکل شدن شهرها،ممانعت ازفردگرائی،بکارگیري هدفمندافراد بومی،رشد وارتقاء کیفیت زندگی ساکنین منطقه قابل توجه میباشد. سرانجام باجمع بندي ونتیجه گیري،جایگاه این نمونه معماري بومی درتوسعه پایدارروستائی وشهري واهمیت احیاي بناهایی اینگونه ومحیط اطراف آن جهت دستیابی به تمام جوانب توسعه رامشخص می کند. چگونه خودراتعریف کنیم تادیگران ماراتعریف نکنند.*

کلید واژگان :

، (Sustainable Architecture) معماري پایدار ، (Sustainable Development) توسعه پایدار(Identity) هویت ، (Spi Mazget) اسپی مزگت ، (Indigenous Architecture) معماري بومیارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک