چکیده :

مشاهدات انجام شده پس از زلزله¬های شدید، نشان داده است که سازه¬های نامتقارن ممکن است آسیب¬های شدیدی را تجربه کنند. در نظر گرفتن تحریکات لرزه¬ای از جهت فاصله از گسل، برای بررسی رفتار سازه از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا تحریکات زمین در ناحیه نزدیک گسل به دلیل اثر کم کاهندگی¬خاک، دارای محتوای فرکانسی بالاتری نسبت به تحریکات دور از گسل می¬باشند. همچنین در صورتی که شکست گسل به طرف سایت جهت‌گیری کند، عمده انرژی گسلش به شکل یک پالس با دامنه و پریود بالا، در دوره زمانی کوتاه به محل خواهد رسید که در رکوردهای دور از گسل مشاهده نمی‌گردد. وجود این دو اثر که در رکوردهای پیش¬روندۀ نزدیک گسل می‌تواند نمایان گردد، این تحریکات را عمدتاً شدیدتر و مخرب¬تر از تحریکات دور از گسل می‌سازد. در این پژوهش رفتار پیچشی ساختمان¬های نامتقارن بتن¬آرمه با سیستم دوگانۀ قاب خمشی و دیواربرشی مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس سازه‌های مورد مطالعه، محدودۀ سازه¬های 7، 12و 18 طبقه را شامل می¬شود و همچنین در ایجاد خروج از مرکزیت سختی در این سازه‌ها، به یکی از موارد رایج خروج از مرکزیت در سازه¬های واقعی توجه شده و از مقادیر مختلف خروج از مرکزیت¬، جهت ایجاد نامتقارنی استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از پاسخ سازه به رکوردهای دور و نزدیک گسل، می¬توان دریافت که پیچش در سازه هفت طبقه در رکوردهای نزدیک گسل بیشتر از رکوردهای دور از گسل است که این مسئله در سازه¬های بلندتر، در نمودارها قابل توجه نیست.

کلید واژگان :

سازه¬های نامتقارن، پاسخ پیچشی، حرکات نزدیک گسل، سیستم¬های دوگانۀ قاب و دیوارارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک