چکیده :

در فرایند خالص سازی 1و 3 بوتادین تشکیل پلیمر ناخواسته به نام پاپ کورن منجر به مختل شدن فرآیند می گردد که در - شرایط حاد و بحرانی موجب گرفتگی تیوبهای کندانسور برج خالص سازی واحد صنعتی شده و می تواند به مبدل مربوطه آسیب وارد کند و باعث از سرویس خارج شدن برج و نهایتاً توقف فرایند تولید گردد. بنابراین استفاده از بازدارنده مؤثر جهت جلوگیری از تشکیل پاپ کورن ضروری و مهم به نظر می رسد. در کار پژوهشی حاضر که دارای نوآوری در تحقیقات مربوط به صنایع پتروشیمی کشور است اثرات 3 بازدارنده 2 ترشیو بوتیل 4 متوکسی فنول (BHA)، دی اتیل هیروکسیل آمین (DEHA) و ترشیو بوتیل کتکول (TBC) در نسبت وزنی ppm 700 سبت به گرم 1و 3 بوتادین شارژ شده در یک راکتور ناپیوسته که در حمام روغن تحت حرارت قرار می گرفت بررسی شدند. نتایج بدست آمده در مقایسه با TBCبه عنوان بازدارنده صنعتی نشان داد که بازدارنده جدید BHA می تواند اثر بسیار مناسبی در جلوگیری از تشکیل پاپ کورن داشته و در واقع جایگزین مناسبی برای TBC محسوب شود؛ در حالیکه بازدارنده DEHA با خلوص 85 % در مقایسه با TBC اثر مطلوبی نداشت. مقادیر تولید پاپ کورن در راکتور آزمایشگاهی برای DEHA و BHA به ترتیب 7 گرم و برای بازدارنده صنعتی / 7/55 و 70 TBC 7/31 گرم بوده است که این بیانگر آن است که اثر ، بازدارندگی BHA حدود 37 % بیشتر از TBC و اثر بازدارندگی DEHA حدود 33 % کمتر از TBC می باشد.

کلید واژگان :

1و 3 بوتادین پاپ کورن بازدارنده جدید راکتور– BHAارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک