چکیده :

در بهره¬برداری از سیستم¬های فتوولتائیک یکی از مهم¬ترین مواردی که مورد توجه قرار می¬گیرد، ردیابی نقطه بیشینه توان خروجی می¬باشد. ردیابی نقطه بیشینه توان در سیستم¬های فتوولتائیک به منظور افزایش راندمان این سیستم¬ها بکار گرفته می-شود. یک سیستم فتوولتائیک زمانی دارای بیشترین بازده خود می¬باشد که توان خروجی در نقطه ماکزیمم خود قرار گیرد. امروزه روش¬های مختلفی در ردیابی نقطه بیشینه توان سیستم¬های فتوولتائیک وجود دارد. در این مقاله به بررسی و شبیه-سازی ردیابی نقطه بیشینه توان خروجی در سیستم فتوولتائیک مبتنی بر اینورتر منبع امپدانس با استفاده از الگوریتم رسانایی افزایشی بهبود یافته و ساختار کنترلی دو حلقه¬ای در اینورتر منبع امپدانسی پرداخته می¬شود که در آن، حلقه داخلی جریان ماکزیمم، توان اکتیو را با ضریب توان یک به شبکه تزریق می¬کند و حلقه خارجی کنترل ولتاژ خازن شبکه منبع امپدانس جهت پایدار سازی ولتاژ را بر عهده دارد. با توجه به نتایج حاصل از شبیه¬سازی در محیط نرم¬افزاری MATLAB/SIMULINK تأثیر کنترلر پیشنهادی بر بهبود پاسخ خروجی سیستم فتوولتائیک مشاهده می¬گردد.

کلید واژگان :

اینورتر منبع امپدانس، سیستم فتوولتائیک، ردیابی نقطه بیشینه توان (MPPT)، کنترل دو حلقه¬ایارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک