چکیده :

هدف از این مطالعه بررسی پتانسیل نورتابی‌زیستی در داینوفلاژله عامل اصلی کشندسرخ در سواحل دریای‌عمان است. Noctiluca یک داینوفلاژله عامل کشندسرخ بوده و مسبب اصلی پدیده بیولومینسانس در سواحل دریای عمان محسوب می‌شود. با توجه به مطالعات اندک و محدودی که در مورد حضور و زیست‌تابی این گونه در منطقه مذکور انجام گردیده، مقاله حاضر سعی دارد با توجه به شکوفایی هر ساله آن در خلیج‌چابهار، بیولومینسانس در این گونه را مطالعه کرده و زمینه‌های کاربردی استفاده از آن را مورد ارزیابی قرار دهد. با ظهور گونه مذکور در زمستان 1398در آب‌های ساحلی خلیج‌چابهار و تراکم بالای آن و ایجاد نور در شب در ساحل، نمونه‌برداری با استفاده از بطری‌های استریل 1 لیتری در شب انجام شده و نمونه‌ها سریعا به آزمایشگاه منتقل شد و در اتاق فایکولب در شرایط 12: 12روشنایی: تاریکی در درجه حرارت ℃1±℃25 نگهداری شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد گونهNoctiluca شکوفا شده در خلیج‌چابهار دارای پتانسیل بالای نورتابی‌زیستی بوده و به دلیل برتری‌هایی که بیولومینسانس نسبت به روش‌های دیگر دارد یک ابزار مفيد در زمينه‌هاي تحقيقاتي، پزشکي و صنعتي محسوب شده و داراي کاربردهاي فراواني خصوصا در سنجش‌های‌زیستی مي‌باشد، که با شناخت بیشتر این گونه در سواحل ایران می‌توان از آن جهت بهره‌برداری در زمینه‌‌های زیست‌فناوری و تحقیقات علوم‌زیستی استفاده کرد. این داینوفلاژله به دلایل متفاوتی از جمله شوک اسمزی، تغییر پارامترهای pH و دما، تغییر فشار، تحریک مکانیکی و همچنین در زمان حضور زئوپلانکتون‌های شکارچی، توانایی نورتابی زیستی دارد. Noctiluca sciantilans در اکثر مواقع با بیولومینسانس در تاریکی شب همراه بوده ولی گاها مشاهده می‌شود که حضور و شکوفایی آن فاقد هرگونه نورتابی‌زیستی است که علل مختلفی از جمله کمبود لوسیفرین را می‌توان از علل آن دانست. مطالعات بیشتر و گسترده‌تر و پایش منظم شکوفایی آن در آب‌های دریای‌عمان به ما در درک مکانیزم بیولومینسانس این گونه کمک خواهد کرد.

کلید واژگان :

زیست‌تابی، ریزجلبک، داینوفلاژله، نوکتی‌لوکا، خلیج‌چابهار.ارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک