چکیده :

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت استعداد استراتژیک بر عملکرد سازمانی در اسکله شهید رجایی بندرعباس صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، یک پژوهش کاربردي و برحسب روش توصیفی- همبستگی و از نظر رویکرد کمی است. در پژوهش حاضر از آنجایی که موضوع تحقیق متناسب با سطوح مدیریتی بوده، جامعه آماري پژوهش را مدیران، معاونینی و سرپرستان که در اسکله شهید رجایی مشغول به فعالیت هستند تشکیل میدهند. حجم نمونه از طریق جدول مورگان 127 نفر انتخاب شد. جمعآوري داده از طریق پرسشنامه 38 گزارهاي محقق ساخته انجام گرفت که روایی آن از سوي خبرگان و پایایی آن از طریق پایایی ترکیبی و آلفاي کرونباخ تائید شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدلسازي معادلات ساختاري انجام شد. با توجه به نتایج حاصل از نرم افزار معادلات ساختاري میزان آماره تی براي فرضیه Smart PLS و نرمافزار 2 (SEM) 43/ 4 و براي فرضیه دوم تأثیر توسعه کارکنان بر عملکرد سازمان 398 / اول که تأثیر جبران خدمات بر عملکرد سازمان مقدار 892 4 و فرضیه چهارم تأثیر مدیریت عملکرد بر عملکرد / و براي فرضیه سوم تأثیر مدیریت مشاغل بر عملکرد سازمان میزان 179 6 را نشان میدهد. درنهایت، نتایج به دست آمده از یافتههاي پژوهش نشان داد که مدیریت استعداد استراتژیک / سازمان مقدار 455 بر عملکرد سازمانی تأثیرگذار است.

کلید واژگان :

مدیریت استعداد، عملکرد سازمانی، توسعه کارکنانارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک