چکیده :

در زندگی روزمره بیشتر از هر فعالیت دیگری، فعالیت شغلی در محیط کار وجود دارد. روانشناسی صنعتی و سازمانی به درک ماموریت اصلی ما در زندگی اختصاص دارد. برای سال¬ها، روانشناسان چگونگی تعامل انسان با محیط خود و یکدیگر را مورد مطالعه قرار داده اند. در واقع ارزیابی تعامل بین مردم و مشاغل آن¬ها هدف اصلی روانشناس صنعتی سازمانی در تشکیل سازمان است. زندگی برای کارگران با بهره وری بیشتر در حالی که از لحاظ جسمی و روانی سالم هستند یکی از اهداف روانشناسی صنعتی می باشد. در این مقاله زمینه های مختلف روانشناسی صنعتی و سازمانی و تفاوت ها و ادغام این دو زمینه بررسی می شود. روانشناسی صنعتی و سازمانی مطمئنا یکی از بهترین بخش های روانشناسی است که نظم و انضباط چالش برانگیز، ارزشمند و مرتبط را در میان زیر شاخه های مختلف روانشناسی صنعتی و سازمانی ایجاد می کند. این شاخه از روانشناسی اصول روانشناسی را در محیط کار اعمال می کند. زیرشاخه های اصلی روانشناسی صنعتی ـ سازمانی عبارتند از روانشناسی پرسنل، رفتار سازمانی، ارگونومی، مشاوره حرفه ای و شغلی و توسعه سازمانی.

کلید واژگان :

فعالیت های شغلی، محیط کار، روانشناسی صنعتی، روانشناسی سازمانیارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک