چکیده :

در جهان امروز صنعتی برتر است که بتواند با کارکنلن خود تعاملی پویا برقرار کرده و تلاش نماید تا نیازهای مادی و معنوی نیروی انسانی خود را درک کند. این امر مستلزم شناخت سازمان از کارکنان و خواسته های آنان است. اینک که در سالی به سر می بریم که نمود اصلی آن تولید ملی است ؛ انتظار می رود که تمامی صنایع کشور در جهت منویات مقام معظم رهبری حرکتی جهادگونه را برای نیل به پیشرفت های همه جانبه ی اقتصادی و در نهایت حرکت به سوی تولید ملی آغاز کنند. یکی از راهکارهای نیل به چنین هدفی توجه روزافزون مدیران صنایع به ارتقاء سطح دانش، آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد است. در این پژوهش مفهوم آموزش در حالت کلی بیان و تاثیر آن در توسعه ی مدیریت منابع انسانی بررسی شده است. در مرحله اول پژوهش، آموزش و تعاریف آن به انضمام دلایل نیاز به آن بیان شده است. در مرحله ی دوم نقش افراد دخیل در امر آموزش منابع انسانی به خصوص مدیر سازمان بررسی شده و در ادامه راهکارهایی همچون اخلاق فردی و سازمانی برای بهینه شدن آموزش و ارتقاء سطح سازمان از این طریق بیان گردیده است. این پژوهش نشان می دهد، افزایش سطح دانش کارکنان از طریق آموزش بر مبنای مدیریت منابع انسانی با ارتقاء سطح رضایت کارکنان و تولید ارتباط مستقیم داشته و مدیران صنایع با برنامه ریزی بلند مدت در امر آموزش می توانند تهدید هایی همچون کاهش دانش کارکنان و عقب ماندگی از رقبا را به فرصت هایی در جهت تغییر و بهبود در سازمان و افزایش سطح بهره وری و رضایتمندی مشتریان تبدیل کنند.

کلید واژگان :

مدیریت، منابع انسانی، آموزش، بهسازی، اخلاقارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک