چکیده :

استفاده از پابند الکترونیک، یکی از بهترین شیوه ها و روش ها در کاهش جمعیت کیفری زندان هاست. رشد روزافزون آمار زندانیان، نیازمند انجام اصلاحات عملی در قوانین و از سوی دیگر اندیشیدن شیوه ها و برنامه هایی برای کاهش آسیب های ناشی از آن است. در راه انجام اصلاحات در قوانین، کاهش عناوین مجرمانه راهکاری است مناسب که البته نیازمند مطالعات عمیق و در عین حال سیر مراحل طولانی تصویب است که انجام آن زمان بر است و از سویی تامین نظرات همه موافقان و مخالفان کار سخت و دشواری است در مقابل اندیشه بهره گرفتن از پابندهای الکترونیک برای زندانیان راهکاری عقلایی و مناسب است بالاخص که حالا تولید و تهیه آن با صرف هزینه کمتر امکان پذیر شده است.

کلید واژگان :

پایند الکترونیک، زندان، کاهش جمعیت کیفریارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک