نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

مقایسه حقوق فکری در فقه امامیه و حقوق داخلی 1401/06/24 11:55:34

نویسندگان : حمید سلیمانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1395 محل پذیرش : فصلنامه اندیشمندان حقوق، پیاپی 10 (پاییز 1395)