چکیده :

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای راهکارهای حفظ، تقویت و نهادینه کردن روحيه ايثارگري در جامعه از دیدگاه افراد ایثارگر و عادی انجام شد. روش: نوع مطالعه حاضر توصیفی- زمینه‏یابی است. جامعه مورد مطالعه تمامی افراد ایثارگر و عادی شهرستان رشت در سال 1390بودند. حجم نمونه شامل 300 نفر افراد ایثارگر و 300 نفر افراد عادی بودند که به ترتیب با روش نمونه‌گیری تصادفی و نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه راهکارهای تقویت روحیه ایثارگری حسین‏خانزاده (1392) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی، تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد. نتایج : نتایج نشان داد که گروه ایثارگران، معرفی ایثارگران و شناساندن الگوهای ایثار و شهادت به نسل جوان و افراد عادی جامعه، تلاش در جهت رفع نیازهای اولیه افراد جامعه مانند نیاز به شغل و ازدواج ، پرهیز از دنیا طلبی و مادی‌گرایی مسئولان را به ترتیب، مهم‌ترین عوامل مؤثر در تقویت روحیه ایثارگری می‌دانند. همچنین نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین افراد عادی و ایثارگر از نظر میزان موافقت با راهکارهای تقویت روحیه ایثارگری تفاوت معنا‌دار وجود دارد. بحث: برای داشتن نسلی با عزت و آماده¬ ایثار و شهادت لازم است ابتدا عوامل تأثیرگذار در این عرصه شناسایی ، سپس با تمام ظرفیت و توان و با استفاده از نظر متخصصان برای اجرای مناسب هر کدام از آنها برنامه¬ریزی دقیق صورت گیرد.

کلید واژگان :

نظرسنجی عمومی;ايثارگران;روحیه ایثارگریارزش ریالی : 250000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک