چکیده :

طراحي اقليمي روشي مناسب جهت ايجاد مكان يابي انواع سازه ها و ايمن سازي در ايجاد شرايط آسايش انسان توام با كاهش همه جانبه ي هزينه ي انرژي در انواع آب وهوا بوده و حائز اهميت است. هدف از اين مطالعه، بررسي بهينه سازي جهت استقرار ساختمان در شهر كاشان است. اين شهر در غالب ايام سال، گرم و خشك است و ضرورت دارد با تعيين بهترين جهت براي ساختمان از تابش مناسب آفتاب در مواقع گرم و هم چنين در مواقع سرد از بيش ترين تابش آفتاب استفاده شود. در اين پژوهش، مقدار انرژي خورشيدي تابيده شده بر سطوح قائم ساختمان به صورت نظري و واقعي با روش محاسباتي قانون كسينوس (استيون سون) صورت پذيرفته است. براي تفكيك دوره ي گرم و سرد سال با استفاده از دماي ساعتي از روش اربز (Erbs) بهره گرفته شد. نتايج اين پژوهش نشان داد ايده آل ترين جهت براي نماي اصلي ساختمان هاي يك طرفه جهتي است كه در مواقع گرم، كم ترين انرژي و در مواقع سرد، بيش ترين انرژي را دريافت مي نمايد. بر اين اساس، در جهت 180 درجه يا جنوب با دريافت 53.6 درصد از انرژي دريافتي در مواقع سرد و دريافت 41.7 درصد از كل انرژي در مواقع گرم جهت مناسبي به نظر مي رسد. جهت مناسب براي ساختمان هاي دوطرفه مربوط به جهت شمال – جنوب است؛ زيرا در مواقع گرم سال 41.7 درصد از انرژي دريافتي حاصل و در مواقع سرد سال مقدار 53.5 درصد از انرژي را دريافت مي دارد. بهترين جهت مناسب براي ساختمان هاي چهار طرفه مخصوصاً مجموعه هاي آپارتماني جهت 60+،120-،150+ و 30- است؛ زيرا در مواقع گرم مقدار 52.8 درصد و در مواقع سرد 38.4 درصد انرژي دريافت مي كند.

کلید واژگان :

جهت ساختمان، قانون كسينوس، انرژي خورشيدي، كاشانارزش ریالی : 150000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک