چکیده :

شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان، نقشی راهبردي در بقاي تولیدکننده دارد. مطلوبیت هنگامی حاصل میشود کـه بتـوان خواسـته هـا و نیازهـاي مشتریان را به گونه ي مناسبی برآورده نمود. یکی از کارآمدترین روشها در مطالعه خواسته هاي مشتریان، تکنیک گسترش عملکرد کیفی ) (QFD اسـت که در آن به خصوصیات مورد علاقه ي مشتري بهاي بیشتري داده می شود. هدف تحقیق حاضر، شناسایی و اولویـت بنـدي نیازمنـديهـاي مشـتریان از تراکتور مدل فرگوسن ،MF285 محصول شرکت تراکتورسازي ایران (واقع در تبریز)، با تکنیک گسترش عملکرد کیفی بود. روش تحقیـق، توصـیفی و جامعه آماري شامل تمامی مشتریان محصول تراکتور شرکت تراکتورسازي ایران در پنج سال گذشته )از فروردین 1389تا فروردین (1394بـوده اسـت. حجم نمونه آماري توسط شاخص کوکران، 171نفر برآورد شد. در تعیین الزامات فنی محصول نیز، از گروه20نفره متخصصین کمک گرفته شده است. به منظور گردآوري دادهها، از چهار گونه پرسشنامه استفاده شد که روایی آنها با روش محتوایی و پایایی با شاخص آلفاي کرونبـاخ بررسـیشـده اسـت. جهت تجزیه و تحلیل دادهها، ضمن در نظر گرفتن مراحل تکنیک گسترش عملکرد کیفی، از آزمون آماري تی تکنمونهاي براي شناسـایی مهـمتـرین نیازها و خواسته هاي مشتریان استفاده شده است؛ همچنین، از تحلیل سلسله مراتبی(AHP )، براي تعیین اهمیت نیازها و خواسته ها از دیدگاه مشـتریان، به عنوان ورودي تکنیک گسترش عملکرد کیفی استفاده شد. نتایج نشان داد که بهترتیب: کیفیت قطعات، ضمانت و گارانتی، قیمت پایین تراکتور، مصرف سوخت، راحتی و آرامش، عمر و دوام، حرکت نرم، پاسخگویی سریع سیستم ترمز، ایجاد اتاقک و دسترسی آسان به قطعات در اولویتهـاي اول تـا دهـم نیازها و خواستههاي مشتریان تراکتور برحسب مشخصههاي فنی تولید محصول قرار گرفته اند.

کلید واژگان :

تراکتور، کیفیت، تکنیک گسترش عملکرد کیفی، مشخصات فنی، نیازهاي مشتریانارزش ریالی : 150000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک