چکیده :

رشد سریع جمعیت و تمرکز آن درشهرها به همراه ناکارآمدی طرحهای جامع و تفصیلی شهری جهت حل این مشکلات، ضرورت توجه به رویکردهای نوین در این زمینه را درکشورهای درحالتوسعه ضروری ساخته است. تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل شاخصهای استراتژی توسعه شهری با رویکرد برنامهریزی استراتژیک در شهر زنجان پرداختهشده است. هدف پژوهش تحلیل وضعیت شاخصهای استراتژی توسعه شهر زنجان درجهت شناخت وضعیت الگوی راهبردی و ارائه راهکارها و بهبود شاخصها است. تحقیق حاضراز نوع کاربردی و ماهیت آن توصیفی-تحلیلی است، همچنین روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای و پیمایشی با جامعه آماری 133079 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول اصلاحشده کوکران تکمیل پرسشنامه 333 نفر از شهروندان و پرسشنامه گروه دوم نیز با استفاده از نظرات 03 نفر از مسئولین؛ جهت تجزیه آن از تکنیک SWOT و ماتریس کمی برنامهریزی راهبردی درجهت اولویتبندی استراتژیها استفاده گردید. یافتهها نشان میدهد که نتایج بهدستآمده از ماتریس ارزشیابی عوامل داخلی و خارجی، 5/ 13 که هر دو کمتر از 3 / 30 و عوامل خارجی با 3 / با توجه به نمرههای نهایی عوامل داخلی که برابر 3 در نتیجه شاخصهای استراتژی توسعه شهری دچار ضعف، بهگونهای که ماتریس داخلی - خارجی ) IE ) جایگاه شاخصهای استراتژی توسعه شهری را نشان داد که در میان چهار موقعیت تهاجمی، محافظهکارانه، تدافعی و رقابتی، این شاخصها در موقعیت تدافعی قرار دارند؛ بنابراین شاخصهای استراتژی توسعه شهری زنجان در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد. نتایج نهایی ماتریس کمی برنامهریزی راهبردی نیز، چهار راهبرد تدافعی ) 1WT -ایجاد هماهنگی و همکاری سازمان و نهادهای شهری در راستای توسعه شهر، 4WT -قانون مداری سازمانها و نهادهای شهری و جلوگیری از دخالتهای گروههای غیر مرتبط در توسعه و مدیریت شهر، 3WT - افزایش قدرت شورای شهر و شورایارها به منظور افزایش مشارکت شهروندان -2WT حفظ ملاحظات زیستمحیطی در جهت توسعه پایدار و شهر سالم( را به عنوان اولویت راهبردها مشخص نمود.

کلید واژگان :

تحلیل، برنامه ریزی، استراتژی توسعه شهری، برنامه ریزی استراتژیک، شهر زنجانارزش ریالی : 150000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک